Vi använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen, för att samla besöksstatistik och för marknadsföring.

Läs mer om hur vi använder kakor

Integritets­policy

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Kungliga Dramatiska Teatern AB, org.nr 556190-4201, (”Dramaten, ”vi”) behandlar personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (”Dataskyddsförordningen”).

Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen stärker rätten till personlig integritet för enskilda individer vars personuppgifter behandlas.

Dramaten värnar om sina kunder, partners och anställdas integritet och är mån om att alltid följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör hen.

Dramaten har därför antagit denna policy för behandling av personuppgifter för att säkerställa att alla inom organisationen följer dataskyddsreglerna. Det här dokumentet avser att ge kunder, partners och medarbetare närmare insyn om hur Dramaten behandlar personuppgifter.

Dramaten behandlar enbart personuppgifter när det finns laglig grund för behandlingen och använder dina personuppgifter enbart för dess avsedda syften. Det är viktigt att du förstår Dramatens integritetspolicy och att du känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.

För information om köp- och användarvillkor: Dramatens köp- och användarvillkor

Ansvarig för de personuppgifter Dramaten samlar in

Personuppgiftsansvarig är Kungliga Dramatiska Teatern AB med adress Dramaten, Box 5037, 102 41 Stockholm. Organisationsnummer: 556190-4201

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är vid liv. Det innebär att exempelvis följande är personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, lokaliseringsuppgifter eller faktorer som är specifika för en persons fysiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

All behandling av personuppgifter omfattas av Dataskyddsförordningen och dess regler. En behandling av personuppgifter är den åtgärd som görs med dina uppgifter oberoende om den görs automatiskt eller manuellt.

Uppgifter som samlas in vid ett biljettköp

När du genomför köp genom vår biljettkassa hos Dramaten eller via vår webbplats (www.dramaten.se), godkänner/samtycker till du att Dramaten samlar in följande personuppgifter:

 • Förnamn och efternamn
 • E-postadress
 • Adress
 • Mobilnummer/Telefonnummer
 • Födelsedatum

Dessa personuppgifter samlar Dramaten in från dig som kund för att på ett smidigt sätt kunna genomföra köpeavtalet. Informationen används till att genomföra köpet. Om det är problem med ett köp, eller om det exempelvis sker en annullering eller liknande, används uppgifterna till att kontakta dig.

Dramaten lagrar denna information i 4 år efter ditt besök hos oss.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt i kundserviceärenden

Dramaten kan även behöva samla in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via vårt biljettkontor, via e-post eller på telefon. I första hand samlar Dramaten in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende och eventuellt boka biljetter.

Det är uppgifter som exempelvis, beroende på ärende:

 • Bokningsnummer
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer/Mobilnummer
 • Födelsedatum

Vid personlig kontakt samlar Dramaten också in övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna. Det kan exempelvis handla om uppgifter om hälsotillstånd eller andra uppgifter om dig eller andra personer i din biljettbokning som hjälper till att hantera ditt besök skapa den bästa möjliga upplevelsen.

Dramaten lagrar denna information i 4 år efter ditt besök.

Uppgifter som samlas in när du deltar i ett digitalt evenemang

Om du medverkar i digitala och interaktiva event (exempelvis samtal via Zoom) kan materialet komma att livesändas för annan publik och/eller lagras med syftet att användas i marknadsföringssyfte.Inspelning kan även komma att göras i utbildningssyfte för internt bruk. Om vi behöver ditt samtycke kommer du få ge oss det innan eventet.

som eventuellt lagras är röst, ansikte, namn och mejladress. Du får ett informationsmejl inför det digitala eventet så att du alltid vet vad som gäller.

Dramaten lagrar denna information i max 6 månader.

Uppgifter som samlas in när du väljer att prenumerera på Dramatens nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar Dramaten in ditt namn, din e-postadress och eventuellt ditt mobilnummer för att kunna skicka nyhetsbrev, erbjudanden och inbjudningar samt annan relevant information via e-post och/eller SMS.

Uppgifter som samlas in när du söker en ledig tjänst på Dramaten

När du söker lediga tjänster använder Dramaten dina personuppgifter endast för det ändamål som du lämnat dem för. Dramaten kan komma att spara intressanta ansökningar även efter att rekryteringsperioden är över, dock högst i 12 månader efter att ansökningstiden gått ut.

Dramatens syften med behandlingen av personuppgifter

Dramatens syfte med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom exempelvis tillhandahålla biljetter och/eller andra värdehandlingar (t.ex. presentkort) och per e-post skicka dig information och uppdateringar om den föreställning du köpt biljetter till. Utöver detta har Dramaten kompletterande syften, såsom:

 • Förbättra och anpassa vår kommunikation och den verksamhet och kundbemötande som Dramaten skapar och levererar till våra besökare. Detta görs bl.a. genom utskick av enkäter och analys av kundens besöksupplevelse
 • Skicka kunden information om uppdateringar av vår integritetspolicys samt köp- och användarvillkor per e-post
 • Uppfylla krav på redovisning av anonymiserad besöksstatistik som Dramaten bland annat har från Regeringen och Kulturdepartementet

Verifiera att du, när du köper biljetter genom biljettkassa eller Dramatens webbplats agerar i egenskap av konsument eller av oss godkänd näringsidkare, och inte kommer sälja biljetter vidare i kommersiell näringsverksamhet (utan vårt uttryckliga samtycke därtill).
Läs mer om detta i våra köp-och användarvillkor.

Dramatens nyhetsbrev använder personuppgifter

Om du har valt att prenumerera på Dramatens nyhetsbrev används dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och för att anpassa innehållet i nyhetsbreven till just dig.

Det är dels din e-postadress och dels uppgifter om ditt köp och ditt användarmönster som behandlas. Genom att använda dessa uppgifter kan Dramaten ge dig information och erbjudanden du har störst intresse och nytta av.

Du har alltid möjlighet att välja bort sådan kommunikation genom att klicka på avregistreringslänken i e-postutskick för att avregistrera din prenumeration. Du kan även kontakta Dramaten via: [email protected].

Om du väljer att återkalla ditt samtycke kommer du inte kunna ta del av vissa av Dramatens erbjudanden.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Dramaten behåller dina personuppgifter maximalt den längd som behövs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få ligga kvar i Dramatens kundregister för marknadsföringsändamål även efter det att Dramaten har fullgjort sina åtaganden, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort. Om du samtyckt till Dramatens nyhetsbrev utan att vara kund ligger dina personuppgifter kvar till dess att du ber oss radera dem.
Du kan alltid avregistrera dig enkelt från våra mejlutskick genom att klicka "Avprenumerera" längst ner i mejlet.

Säkerhet

Dramaten har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att Dramaten ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem.

Underleverantörer

Dramaten samarbetar med ett antal underleverantörer för exempelvis biljettsystem och mejlhantering. För att kunna förmedla biljetter till dig genom kundservice eller via vår webbplats (www.dramaten.se), använder Dramaten Tessitura (tessituranetwork.com) som leverantör av vårt biljett- och kundhanteringssystem. När du köper biljetter ingår köpeavtalet med Dramaten. Dramaten samarbetar även med Wordfly (www.wordfly.com). De förmedlar en e-posttjänst som Dramaten använder vid utskick av nyhetsbrev och annan information som rör ditt besök och/eller ditt köp. Vi informerar kunder med SMS via tjänst som tillhandhålls av TellusTalk.

Överföring till tredje land

För överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES (s.k. tredjelandsöverföring) gäller särskilda regler. Dramaten strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Uppgifterna kan ibland behandlas i land utanför EU/EES. Dina personuppgifter kommer även då att behandlas säkert med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vilka kan Dramaten komma att dela dina personuppgifter med?

I vissa fall det främjar förutsättningarna för att Dramaten ska kunna erbjuda våra tjänster delar Dramaten dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden.

Ett företag eller myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. När Dramaten använder sig av ett personuppgiftsbiträde kommer Dramaten teckna ett skriftligt avtal med biträdet. Avtalet kommer bland annat innehålla instruktioner för hur biträdet får behandla personuppgifterna.

Självständiga personuppgiftsansvariga som Dramaten kan dela dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om Dramaten är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen ger registrerade särskilda rättigheter gällande personuppgifter. I kort sammandrag finns följande rättigheter:

Rätt att se vilka uppgifter vi har om dig. Det gör du genom att beställa ett registerutdrag. En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få ett registerutdrag över vilka av dina personuppgifter som Dramaten hanterar och för vilka ändamål.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att Dramatens behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna Dramaten behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling.

Rätten till radering. Du har rätt att kräva att Dramaten raderar dina personuppgifter från Dramatens samtliga system (den s.k. ’Rätten att bli bortglömd’).

Du har rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du kan även invända om personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande, besök på skolföreställningar, eller via exempelvis sociala medier.

Dramaten har rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar och därmed ställer sig över dina inidivuella rättigheter. Det kan i dessa fall vara skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Skulle Dramaten inte kunna genomföra en begäran om radering kommer dina personuppgifter att blockeras från att kunna användas till andra syften än de syften som hindrar den önskade raderingen. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse: I de fall Dramaten använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. I sådant fall får Dramaten bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inkl. profilering): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av Dramatens tjänster eller annars sökt upp Dramaten för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer Dramaten att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av hantering i direktmarknadsföringssyfte. Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler Dramaten ska använda för utskick och personliga erbjudanden. Du kan ändra samtycket genom att kontakta kundservice på [email protected].

Din skriftliga begäran om att utöva dina rättigheter skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen:

Dramaten
Ref: Personuppgiftsombud
Kundservice
Box 5037
102 41 Stockholm

Hemsida

Dramaten har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda din information. Säkerhetsåtgärderna Dramaten använder beror på vilken typ av information som har samlats in. Internet är inte 100% säkert. Dramaten kan inte garantera att din användning av Dramatens webbsida kommer att vara helt säker. Var försiktig när du använder internet. Dela inte ditt lösenord med andra.

Cookies

Samtycke att ta emot cookies

Genom att du använder dig av Dramaten.se så visar du att du samtycker till Dramatens cookieanvändning.

Vad är en cookie?

Dramaten använder cookies när du besöker hemsidan dramaten.se. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Det finns två typer av cookies:

• En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden som besökaren är inne på en webbsida. Den försvinner när man stänger ner sidan.

• En varaktig cookie som finns kvar på besökarens dator till dess att den tas bort.

Dramaten använder sig av både tillfälliga och varaktiga cookies.

Syfte med cookies

 • Beräkna och rapportera användarantal och trafik.
 • Underlätta för dig att röra dig på webbplatsen.
 • Bygga segment och målgrupper i marknadssyfte och för att kunna rikta erbjudanden.
 • Utveckla och förbättra webbplatsen genom att förstå hur den används.

Ta bort cookies

Som användare kan du själv bestämma om du vill acceptera eller ta bort cookies. Du kan när som helst radera cookies från din hårddisk. Om din webbläsare har stöd för ”inkognitoläge” kan du aktivera detta för att automatisk radera alla cookies varje gång du stänger ner din webbläsare. Här finns en enkel instruktion om hur du tar bort cookies.

Personuppgiftsincidenter

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörig åtkomst till personuppgifter.

Personuppgiftsincidenter ska anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar från upptäckten av incidenten om det är inte är osannolikt att det föreligger en risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Inträffade incidenter ska dokumenteras. Innebär incidenten sannolikt en hög risk för registrerade skall dessa underrättas om incidenten.

Vad gör Datainspektionen och när ska man kontakta dem?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Har du frågor om vår policy?

Denna Integritetspolicy uppdaterades den 23 maj 2018. Dramaten kan komma att göra förändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen kommer alltid ligga på Dramatens hemsida. Om vi genomför förändringar av större betydelse för dig eller kring hur Dramaten behandlar personuppgifter får du även informationen via e-post om hur detta påverkar dig. Informationen kommer finnas tillgänglig i god tid (30 dagar) innan uppdateringen börjar gälla.

Du kan alltid maila dina frågor till [email protected].