Dramaten drivs som ett aktiebolag, med firma Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag, som har sitt säte i Stockholm. Det innebär att Dramaten omfattas av Aktiebolagslagen (2005:551).

Bolaget är helägt av svenska staten.

Styrelsen väljs av årsstämman. Styrelsen utser en verkställande direktör (VD), som ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen ger. 

Bolagsstyrningsrapport är inkluderad i den senaste årsredovisningen.

Dramatens bolagsordning kan laddas ner här:

Bolagsordning för Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag [PDF]

Regeringens riktlinjer för 2018 [PDF]

Dramatens organisationsnummer: 556190-4201

Aktieägare och stämma

Årsstämman väljer styrelse och revisorer samt beslutar om deras ersättning, fastställer resultaträkning och balansräkning, beslutar om hur bolagets resultat ska disponeras, beviljar ansvarsfrihet för styrelse och VD samt beslutar i vissa andra ärenden som framgår av lag eller bolagsordningen.

Utöver ägarrepresentanter, styrelseledamöter och bolagsledning har även riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor.

Årsstämmoprotokoll 2018 [PDF]

Äldre stämmoprotokoll finns under Bolagsstyrningsarkiv.

Årsstämman äger rum den 25 april 2019 kl. 10.00 i Dramatens lokaler vid Nybroplan.

Styrelse

Ulrika Årehed Kågström

Ulrika Årehed Kågström

Styrelseordförande sedan 2017. Ledamot sedan 2016. Födelseår 1966.
Utbildning: Civilekonom Luleå Tekniska Universitet, studier i franska, Aix-en-Provence

Nuvarande operativa uppdrag
Generalsekreterare Cancerfonden

Tidigare operativa uppdrag
Generalsekreterare Svenska Röda Korset, mångårig ledarerfarenhet från scenkonstbranschen bl a som marknadschef och vice vd på Riksteatern.

Övriga styrelseuppdrag
Folkoperan AB, MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordic Cancer Union

Tidigare styrelseuppdrag
Stiftelsen Tekniska museet, Stora Fonden, Magtoys AB, Radiohjälpen

Jesús Azpeitia Seron

Jesús Azpeitia Seron

Ledamot sedan 2018. Födelseår 1971.

Utbildning
Arkitektexamen ETSA San Sebastian, Spanien. Studier i Arkitektur på Kungliga Konsthögskolan och pedagogik på KTH.

Andra uppdrag utöver Dramaten
Kreativ ledare på Tengbom. Lärare på KTH

övriga styrelseuppdrag
Sveriges Arkitekter
Stockholms Arkitektförening

Tidigare operativa uppdrag
Proprefekt och Grundutbildningsansvarig, institutionen för arkitektur KTH

Sara Danius

Sara Danius

Ledamot sedan 2014. Född 1962. 
Professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Författare.

Utbildning
Fil. kand. vid Stockholms universitet. Master of Arts (M.A.) in Critical Theory vid Nottingham University, Doctor of Philosophy (Ph.D.) vid Duke University, Durham, N.C., USA. Fil. dr. vid Uppsala universitet. Fellow vid Wissenschaftskolleg zu Berlin.

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande för Vetenskapsrådets beredningsgrupp för de estetiska vetenskaperna. Ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Vetenskaps-societeten samt Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

(Foto: Helena Paulin-Strömberg)

Raoul Grünthal

Raoul Grünthal

Ledamot sedan 2017. Födelseår 1966.

Utbildning
Studier vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.

Nuvarande operativt uppdrag
VD Schibsted Sverige

Tidigare operativa uppdrag
Svenska Dagbladet, VD
TT, VD och chefredaktör

Eva Hamilton

Eva Hamilton

Ledamot sedan 2016. Födelseår 1954

Utbildning
International relations/Dag Hammarskjold College, Md,
Nationalekonomi/Sprek Uppsala Universitet
Journalisthögskolan Stockholm
Hedersdoktor Mittuniversitetet 

Övriga styrelseuppdrag
LKAB, Fortum, Lindex, IVA, 2E Group, Nobel Center. Ordförande i IVAs Näringslivsråd och TV-produktionsbolaget Nexiko. 

Tidigare operativa uppdrag
VD för SVT 2006–2014 

Övriga uppdrag
Advisory Board i Diplomat Communications, jurymedlem i Årets Ledare

Tanja Lorentzon

Tanja Lorentzon

Ledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2018.
Född 1971.
Skådespelare vid Dramaten.

Amanda Lundeteg

Amanda Lundeteg

Ledamot sedan 2018. Födelseår 1984.

Utbildning
Kandidatexamen i ekonomi från Uppsala universitet
Studier vid Institute for International Business från State University of New York

Andra uppdrag utöver Dramaten
VD stiftelsen AllBright, Jurymedlem Raoul Wallenberg-priset, Jurymedlem Årets VD, Jurymedlem Årets Mångfaldschef

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot Stiftelsen AllBright

Tidigare operativa uppdrag
Styrelseledamot Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Medlem i flertalet jurygrupper däribland Visa vägen-priset och Årets Uppstickarlista

Biljana Pehrsson

Biljana Pehrsson

Ledamot sedan 2017. Född 1970.

Nuvarande operativt uppdrag
VD på Kungsleden sedan 2013

Tidigare operativa uppdrag
vvd/Head of Real Estate på East Capital Private Equity, vd Centrumutveckling.

Tidigare styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Kungsleden 2011–2013.

Tasso Stafilidis

Tasso Stafilidis

Ledamot sedan 2015. Född 1971. Verksamhetsansvarig och Skådespelare.
Verksamhetsansvarig, Göteborgs Kulturkalas, Göteborg & Co.

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande West Pride.

Tidigare operativa uppdrag
Verksamhetschef West Pride (2009–2012), Skådespelare och Konstnärlig ledare/Teaterchef i Teater UPP Å NER (1989–1998 och 2006–2009), Teaterlärare i Teater UPP Å NER (1992–1998)

Tidigare uppdrag i urval
Riksdagsledamot (1998–2006), Ordförande i Danscentrum (2002–2013), vice ordförande Dansens Hus (2003–2013), Ledamot i DansAlliansen AB (2006–2011), Ordförande i Kulturrådets referensgruppen för Fria Musikgrupper (2007–2011), Ordförande i Kulturrådets referensgrupp för Tonsättarsamverkan (2004–2007), Vice Ordförande Högskolestyrelsen för Teaterhögskolan i Stockholm (2000–2007).

Jens Thiman

Jens Thiman

Ledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2016.
Född 1977.
Teatertekniker vid Dramaten.

Suppleanter

Hannes Meidal,
arbetstagarrepresentant

Eva Strengbohm,
arbetstagarrepresentant

Teaterledning

Eirik Stubø

Eirik Stubø

Teaterchef


VD och teaterchef sedan 2015. Född 1965.

Candidatus magisterii med studier i statsvetenskap, filosofi och engelska vid universiteten i Oslo och Tromsø 1985-1991. Utbildad på regilinjen vid Statens Teaterhøgskole i Oslo 1991-1994.

Tidigare verksam bl a som teaterchef för Rogaland teater och Nationaltheatret i Oslo samt som regissör vid ett antal teatrar.

Maria Groop Russel

Maria Groop Russel

Vice VD

Född 1965

Tillträder 21 januari 2019

Har studerat vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Hon kommer närmast från en tjänst som divisionschef för Allmän-TV, SVT:s programverksamhet i Umeå, Stockholm, Malmö och Göteborg.

Maria har tidigare arbetat på Sveriges Radio och på produktionsbolag i Sverige och Danmark.

Ledningsgrupp

Eirik Stubø, VD och teaterchef
Maria Groop Russel, Vice VD (tillträder 21 januari 2019)
Karin Unghanse, ekonomichef
Thomas Wickell, kommunikationschef
Susanne Ömossa, personalchef
Emma Meyer Dunér, chefdramaturg
Åsa Lassfolk, chefsproducent
Kalle Ottosson, avdelningschef tillverkning
Fredrik Österholm, avdelningschef scenteknik

Revisorer

Vid årsstämman den 25 april 2018 valdes till revisor det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Huvudansvarig revisor: auktoriserade revisorn Didrik Roos.

Ersättningar

Ersättning till styrelsen

Styrelsens ersättningar bestäms av årsstämman utifrån Statens ägarpolicy.

Vid årsstämman 2018 beslutades att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 71 400 kronor per år och till styrelseledamot med 35 700 kronor per år. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Ersättningar till ledande befattningshavare

I enlighet med Statens ägarpolicy har årsstämman fastställt riktlinjer för ersättningar till ledanden befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses inom Dramaten VD och vice VD.

Riktlinjerna kan laddas ner här:
Dramatens riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare [PDF]

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning

Årsredovisning

I enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) avger Dramatens styrelse och VD en årsredovisning som framläggs för årsstämman.

Det senaste årsbokslutet kan laddas ner här:

Årsredovisning 2017 [PDF]

Äldre årsredovisningar finns under Bolagsstyrningsarkiv.

Hållbarhetsredovisning

I enlighet med Statens ägarpolicy avger Dramatens styrelse årligen en hållbarhetsredovisning som framläggs för årsstämman. Hållbarhetsredovisningen följer den internationella standarden Global Reporting Initiative (GRI). 

Hållbarhetsredovisning 2017 [PDF]

Äldre hållbarhetsredovisningar finns under Bolagsstyrningsarkiv.

Bolagsstyrningsarkiv