Dramaten har kraftigt begränsad publik verksamhet fram till sommaren 2021. Läs mer

Dramaten drivs som ett aktiebolag, med firma Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag, som har sitt säte i Stockholm. Det innebär att Dramaten omfattas av Aktiebolagslagen (2005:551).

Bolaget är helägt av svenska staten.

Styrelsen väljs av årsstämman. Styrelsen utser en verkställande direktör (VD), som ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen ger. 

Bolagsstyrningsrapport är inkluderad i den senaste årsredovisningen.

Dramatens bolagsordning kan laddas ner här:

Bolagsordning för Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag [PDF]

Regeringens riktlinjer för 2021 [PDF]

Dramatens organisationsnummer: 556190-4201

Aktieägare och stämma

Årsstämman väljer styrelse och revisorer samt beslutar om deras ersättning, fastställer resultaträkning och balansräkning, beslutar om hur bolagets resultat ska disponeras, beviljar ansvarsfrihet för styrelse och VD samt beslutar i vissa andra ärenden som framgår av lag eller bolagsordningen.

Utöver ägarrepresentanter, styrelseledamöter och bolagsledning har även riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor.

Dramatens årsstämma 2021 har ägt rum.

Äldre stämmoprotokoll finns under Bolagsstyrningsarkiv.

Styrelse

Ulrika Årehed Kågström

Ulrika Årehed Kågström

Född: 1966

Styrelseordförande sedan 2017. Ledamot sedan 2016.

Utbildning
Civilekonom Luleå Tekniska Universitet, studier i franska, Aix-en-Provence

Nuvarande operativa uppdrag
Generalsekreterare Cancerfonden

Tidigare operativa uppdrag
Generalsekreterare Svenska Röda Korset, mångårig ledarerfarenhet från scenkonstbranschen bl a som marknadschef och vice vd på Riksteatern.

Övriga styrelseuppdrag
Folkoperan AB, MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordic Cancer Union

Tidigare styrelseuppdrag
Stiftelsen Tekniska museet, Stora Fonden, Magtoys AB, Radiohjälpen

Jesús Azpeitia Seron

Jesús Azpeitia Seron

Född: 1971

Ledamot sedan 2018.

Utbildning
Arkitektexamen ETSA San Sebastian, Spanien. Studier i Arkitektur på Kungliga Konsthögskolan och pedagogik på KTH.

Andra uppdrag utöver Dramaten
Kreativ ledare på Tengbom. Lärare på KTH

övriga styrelseuppdrag
Sveriges Arkitekter
Stockholms Arkitektförening

Tidigare operativa uppdrag
Proprefekt och Grundutbildningsansvarig, institutionen för arkitektur KTH

Raoul Grünthal

Raoul Grünthal

Född: 1966

Ledamot sedan 2017. 

Utbildning
Studier vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.

Nuvarande operativt uppdrag
VD Schibsted Sverige

Tidigare operativa uppdrag
Svenska Dagbladet, VD
TT, VD och chefredaktör

Biljana Pehrsson

Biljana Pehrsson

Född: 1970

Ledamot sedan 2017. 

Nuvarande operativt uppdrag
VD på Kungsleden sedan 2013

Tidigare operativa uppdrag
vvd/Head of Real Estate på East Capital Private Equity, vd Centrumutveckling.

Tidigare styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Kungsleden 2011–2013.

Angelica Hadzikostas

Angelica Hadzikostas

Född: 1972

Ledamot sedan 2020

Utbildning
Utbildad vid Göteborgs universitet Fil kand Kommunikationsvetenskap, Ledarskapsstudier vid Handelshögskolan och Förvaltningsskolan, studier vid Aristoteles universitetet Thessaloniki.

Nuvarande operativa uppdrag
Chef för enheten Kultur och konstarter, Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götaland

Tidigare operativa uppdrag
Arbetat med rådgivning, processledning och kulturutveckling i 15 år bland annat som konsulent inom mångkultur och barn och unga frågor.

 

Maria Eka

Maria Eka

Född: 1962

Styrelseledamot sedan 2019. 

Utbildning
juristexamen från Stockholms universitet, domarutbildning vid Svea hovrätt

Nuvarande operativa uppdrag Chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm

Tidigare operativa uppdrag: har i 15 år arbetat för Regeringskansliet, bl.a. som expeditions- och rättschef i Kulturdepartementet och i Utbildningsdepartementet, varit föredragande i kulturutskottet och huvudsekreterare i en kulturpolitisk utredning.

Tasso Stafilidis

Tasso Stafilidis

Född: 1971

Ledamot sedan 2015.

Strateg och Skådespelare.
Strateg med ansvar för konst, kultur och social hållbarhet på Göteborg & Co.

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande West Pride.

Tidigare operativa uppdrag
Verksamhetsansvarig för Göteborgs Kulturkalas på Göteborg & Co (2012-2020).
Verksamhetschef West Pride (2009–2012), Skådespelare och Konstnärlig ledare/Teaterchef i Teater UPP Å NER (1989–1998 och 2006–2009), Teaterlärare i Teater UPP Å NER (1992–1998)

Tidigare uppdrag i urval
Riksdagsledamot (1998–2006), Ordförande i Danscentrum (2002–2013), vice ordförande Dansens Hus (2003–2013), Ledamot i DansAlliansen AB (2006–2011), Ordförande i Kulturrådets referensgruppen för Fria Musikgrupper (2007–2011), Ordförande i Kulturrådets referensgrupp för Tonsättarsamverkan (2004–2007), Vice Ordförande Högskolestyrelsen för Teaterhögskolan i Stockholm (2000–2007).

Aris Fioretos

Aris Fioretos

Född: 1960

Styrelseledamot sedan 2019. 

Utbildning
Utbildad vid Stockholms universitet och Yale University,
M.Phil. 1988, Fil dr 1991, docent i litteraturvetenskap 2001.

Andra uppdrag utöver Dramaten
Styrelsemedlem av Statens Kulturråd sedan 2017,
Mitglied des Internationalen Wissenschaftlichen Beirats, Friedrich Schlegel Graduiertenschule, Freie-Universität Berlin, sedan 2016,
Vicepresident i Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung (Tyska akademien) sedan 2011,
Professor i Estetik vid Södertörns högskola sedan 2010

Tidigare operativa uppdrag
Assistant professor in German, Johns Hopkins University,
Associate professor in German, Rutgers University,
Kulturråd, Svenska ambassaden i Berlin,
Dag-Hammarskjöld-gästprofessor vid Humboldt-Universität, Berlin,
Medlem av Insynsrådet, Nationalmuseum, Stockholm,
Gästforskare vid enn rad institutioner, däribland The Getty Center for the Arts and the Humanties, All Souls College, Oxford, American Academy in Berlin samt Freie-Universität Berlin

 

Tanja Lorentzon

Tanja Lorentzon

Född: 1971

Ledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2018.

Skådespelare vid Dramaten.

Jens Thiman

Jens Thiman

Född: 1977

Ledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2016.

Teatertekniker vid Dramaten.

Suppleanter

Johan Holmberg,
arbetstagarrepresentant

Eva Strengbohm,
arbetstagarrepresentant

Teaterledning

Maria Groop Russel

Maria Groop Russel

VD

Född 1965

Har studerat vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Hon kommer närmast från en tjänst som divisionschef för Allmän-TV, SVT:s programverksamhet i Umeå, Stockholm, Malmö och Göteborg.

Maria har tidigare arbetat på Sveriges Radio och på produktionsbolag i Sverige och Danmark.

Mattias Andersson

Mattias Andersson

Teaterchef och konstnärlig ledare

Född 1969

Dramatiker och regissör. Hans uppsättningar har kritikerrosats och spelats på flera svenska såväl som internationella teaterscener. Han har fått ett flertal priser, bland annat Svenska Dagbladets Thaliapris, Expressens Teaterpris, internationella Prix d'Assitej och Svenska Teaterkritikers pris. 

Tidigare konstnärlig ledare för Backa Teater i Göteborg.

Ledningsgrupp

Maria Groop Russel, VD
Mattias Andersson, teaterchef och konstnärlig ledare
Christina Carlsson, administrativ chef
Åsa Lassfolk, produktionschef
Fredrik Österholm, teknisk chef
Theresia Häglund, HR-chef
Malin Forkman, kommunikationschef
Lillie Aleksandrov, ensemblechef
Emma Meyer Dunér, chefdramaturg
Karin Unghanse, senior rådgivare

Revisorer

Vid årsstämman den 28 april 2021 valdes till revisor det registrerade revisionsbolaget EY.

Huvudansvarig revisor: auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley.

Ersättningar

Ersättning till styrelsen

Styrelsens ersättningar bestäms av årsstämman utifrån Statens ägarpolicy.

Vid årsstämman 2021 beslutades att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 82 500 kronor per år och till styrelseledamot med 40 000 kronor per år. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Ersättningar till ledande befattningshavare

I enlighet med Statens ägarpolicy har årsstämman fastställt riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Inom Dramaten utgörs de ledande befattnings­havarna av vd och teaterchef samt chefer som är direkt underställda vd eller teaterchef och ingår i Dramatens ledningsgrupp.

Ersättningsrapport och riktlinjer för ledande befattningshavare 2020 [PDF]

Yttrande ersättning till ledande befattningshavare [PDF]

 

Bokslutskommuniké

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning

Årsredovisning

I enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) avger Dramatens styrelse och VD en årsredovisning som framläggs för årsstämman.

Det senaste årsbokslutet kan laddas ner här:

Årsredovisning 2020 [PDF]

Äldre årsredovisningar finns under Bolagsstyrningsarkiv.

Resultatredovisning

Resultatredovisning 2020 [PDF]

Äldre resultatredovisningar finns under Bolagsstyrningsarkiv.

Hållbarhetsredovisning

I enlighet med Statens ägarpolicy avger Dramatens styrelse årligen en hållbarhetsredovisning som framläggs för årsstämman. Hållbarhetsredovisningen följer den internationella standarden Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsredovisningen för 2019 är utformad i enlighet med GRI Standards Core.

Hållbarhetsredovisning 2020 [PDF]

Äldre hållbarhetsredovisningar finns under Bolagsstyrningsarkiv.

Bolagsstyrningsarkiv

Planer och riktlinjer