Dramaten drivs som ett aktiebolag, med firma Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag, som har sitt säte i Stockholm. Det innebär att Dramaten omfattas av Aktiebolagslagen (2005:551).

Bolaget är helägt av svenska staten.

Styrelsen väljs av årsstämman. Styrelsen utser en verkställande direktör (VD), som ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen ger. 

Bolagsstyrningsrapport är inkluderad i den senaste årsredovisningen.

Dramatens bolagsordning kan laddas ner här:

Bolagsordning för Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag [PDF]

Regeringens riktlinjer för 2019 [PDF]

Dramatens organisationsnummer: 556190-4201

Aktieägare och stämma

Årsstämman väljer styrelse och revisorer samt beslutar om deras ersättning, fastställer resultaträkning och balansräkning, beslutar om hur bolagets resultat ska disponeras, beviljar ansvarsfrihet för styrelse och VD samt beslutar i vissa andra ärenden som framgår av lag eller bolagsordningen.

Utöver ägarrepresentanter, styrelseledamöter och bolagsledning har även riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor.

Årsstämmoprotokoll 2019 [PDF]

Äldre stämmoprotokoll finns under Bolagsstyrningsarkiv.

Fredagen den 23 augusti kl 13.00 har vi en extra bolagstämma:

Kallelse till extra bolagsstämma 2019 [PDF]

Styrelse

Ulrika Årehed Kågström

Ulrika Årehed Kågström

Styrelseordförande sedan 2017. Ledamot sedan 2016. Födelseår 1966.
Utbildning: Civilekonom Luleå Tekniska Universitet, studier i franska, Aix-en-Provence

Nuvarande operativa uppdrag
Generalsekreterare Cancerfonden

Tidigare operativa uppdrag
Generalsekreterare Svenska Röda Korset, mångårig ledarerfarenhet från scenkonstbranschen bl a som marknadschef och vice vd på Riksteatern.

Övriga styrelseuppdrag
Folkoperan AB, MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordic Cancer Union

Tidigare styrelseuppdrag
Stiftelsen Tekniska museet, Stora Fonden, Magtoys AB, Radiohjälpen

Jesús Azpeitia Seron

Jesús Azpeitia Seron

Ledamot sedan 2018. Födelseår 1971.

Utbildning
Arkitektexamen ETSA San Sebastian, Spanien. Studier i Arkitektur på Kungliga Konsthögskolan och pedagogik på KTH.

Andra uppdrag utöver Dramaten
Kreativ ledare på Tengbom. Lärare på KTH

övriga styrelseuppdrag
Sveriges Arkitekter
Stockholms Arkitektförening

Tidigare operativa uppdrag
Proprefekt och Grundutbildningsansvarig, institutionen för arkitektur KTH

Raoul Grünthal

Raoul Grünthal

Ledamot sedan 2017. Födelseår 1966.

Utbildning
Studier vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.

Nuvarande operativt uppdrag
VD Schibsted Sverige

Tidigare operativa uppdrag
Svenska Dagbladet, VD
TT, VD och chefredaktör

Tanja Lorentzon

Tanja Lorentzon

Ledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2018.
Född 1971.
Skådespelare vid Dramaten.

Amanda Lundeteg

Amanda Lundeteg

Ledamot sedan 2018. Födelseår 1984.

Utbildning
Kandidatexamen i ekonomi från Uppsala universitet
Studier vid Institute for International Business från State University of New York

Andra uppdrag utöver Dramaten
VD stiftelsen AllBright, Jurymedlem Raoul Wallenberg-priset, Jurymedlem Årets VD, Jurymedlem Årets Mångfaldschef

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot Stiftelsen AllBright

Tidigare operativa uppdrag
Styrelseledamot Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Medlem i flertalet jurygrupper däribland Visa vägen-priset och Årets Uppstickarlista

Biljana Pehrsson

Biljana Pehrsson

Ledamot sedan 2017. Född 1970.

Nuvarande operativt uppdrag
VD på Kungsleden sedan 2013

Tidigare operativa uppdrag
vvd/Head of Real Estate på East Capital Private Equity, vd Centrumutveckling.

Tidigare styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Kungsleden 2011–2013.

Maria Eka

Maria Eka

Maria Eka, styrelseledamot sedan 2019. Födelseår: 1962

Utbildning; juristexamen från Stockholms universitet, domarutbildning vid Svea hovrätt

Nuvarande operativa uppdrag Chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm

Tidigare operativa uppdrag: har i 15 år arbetat för Regeringskansliet, bl.a. som expeditions- och rättschef i Kulturdepartementet och i Utbildningsdepartementet, varit föredragande i kulturutskottet och huvudsekreterare i en kulturpolitisk utredning.

Tasso Stafilidis

Tasso Stafilidis

Ledamot sedan 2015. Född 1971. Verksamhetsansvarig och Skådespelare.
Verksamhetsansvarig, Göteborgs Kulturkalas, Göteborg & Co.

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande West Pride.

Tidigare operativa uppdrag
Verksamhetschef West Pride (2009–2012), Skådespelare och Konstnärlig ledare/Teaterchef i Teater UPP Å NER (1989–1998 och 2006–2009), Teaterlärare i Teater UPP Å NER (1992–1998)

Tidigare uppdrag i urval
Riksdagsledamot (1998–2006), Ordförande i Danscentrum (2002–2013), vice ordförande Dansens Hus (2003–2013), Ledamot i DansAlliansen AB (2006–2011), Ordförande i Kulturrådets referensgruppen för Fria Musikgrupper (2007–2011), Ordförande i Kulturrådets referensgrupp för Tonsättarsamverkan (2004–2007), Vice Ordförande Högskolestyrelsen för Teaterhögskolan i Stockholm (2000–2007).

Jens Thiman

Jens Thiman

Ledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2016.
Född 1977.
Teatertekniker vid Dramaten.

Suppleanter

Johan Holmberg,
arbetstagarrepresentant

Eva Strengbohm,
arbetstagarrepresentant

Teaterledning

Maria Groop Russel

Maria Groop Russel

VD

Född 1965

Har studerat vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Hon kommer närmast från en tjänst som divisionschef för Allmän-TV, SVT:s programverksamhet i Umeå, Stockholm, Malmö och Göteborg.

Maria har tidigare arbetat på Sveriges Radio och på produktionsbolag i Sverige och Danmark.

Ledningsgrupp

Maria Groop Russel, VD
Karin Unghanse, ekonomichef
Malin Forkman, kommunikationschef
Theresia Häglund, personalchef
Emma Meyer Dunér, chefdramaturg
Åsa Lassfolk, chefsproducent
Fredrik Österholm, avdelningschef scenteknik

Revisorer

Vid årsstämman den 25 april 2019 valdes till revisor det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Huvudansvarig revisor: auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley.

Ersättningar

Ersättning till styrelsen

Styrelsens ersättningar bestäms av årsstämman utifrån Statens ägarpolicy.

Vid årsstämman 2019 beslutades att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 75 000 kronor per år och till styrelseledamot med 37 500 kronor per år. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Ersättningar till ledande befattningshavare

I enlighet med Statens ägarpolicy har årsstämman fastställt riktlinjer för ersättningar till ledanden befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses inom Dramaten VD och vice VD.

Riktlinjerna kan laddas ner här:
Dramatens riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare [PDF]

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning

Årsredovisning

I enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) avger Dramatens styrelse och VD en årsredovisning som framläggs för årsstämman.

Det senaste årsbokslutet kan laddas ner här:

Årsredovisning 2018 [PDF]

Äldre årsredovisningar finns under Bolagsstyrningsarkiv.

Hållbarhetsredovisning

I enlighet med Statens ägarpolicy avger Dramatens styrelse årligen en hållbarhetsredovisning som framläggs för årsstämman. Hållbarhetsredovisningen följer den internationella standarden Global Reporting Initiative (GRI). 

Hållbarhetsredovisning 2018.pdf

Äldre hållbarhetsredovisningar finns under Bolagsstyrningsarkiv.

Bolagsstyrningsarkiv

Planer och riktlinjer