På Kungliga Dramatiska Teaterns arkiv och bibliotek förvaltar vi teaterns minne.

Dramaten fick ett eget arkiv i samband med bildandet av Kungliga Dramatiska teatern AB 1907. Tidigare hade teatern haft gemensam arkivbildning med Kungliga Teatern (Operan) – Kungliga Teatrarnas arkiv (KTA).

Dramatens arkiv kan förenklat sägas bestå av två huvuddelar: handlingar direkt knutna till teaterns föreställningar respektive handlingar som vuxit fram ur teaterns administration. Till den förra gruppen hör bland annat pjässamlingen, fotoarkivet, programarkivet, pressklippsamlingen och samlingen nothäften. Till den senare hör styrelseprotokoll, ledningens korrespondens, anställningskontrakt, handlingar rörande de anställdas löner och teaterns räkenskaper. Kulturhistoriskt sett är båda delarna lika viktiga.

Såväl den konst som skapas på scenerna, som teaterns historia i egenskap av ämbetsverk utgör en viktig del av vårt nationella kulturarv.

Biblioteket innehåller cirka 10.000 volymer. Här finner du såväl dramatik, poesi och annan skönlitteratur som böcker i teaterhistoriska ämnen, biografier och allmän kulturhistoria. Böckerna lånas enbart ut till anställda inom teatern, men kan studeras i vårt läsrum.

Öppettider

Dramatens arkiv och bibliotek är under spelåret 2019 i mycket begränsad omfattning tillgängligt för besökare beroende på den renovering och ombyggnad Dramatenhuset då genomgår. I synnerligen angelägna fall går det bra att kontakta Dag Kronlund för vidare information.

Dag Kronlund, chef för Dramatens arkiv och bibliotek
Tel: 08-665 61 94  Fax: 08-665 62 89
dag.kronlund@dramaten.se