Bolagsstyrning

Dramaten drivs som ett aktiebolag, med firma Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag, som har sitt säte i Stockholm. Det innebär att Dramaten omfattas av Aktiebolagslagen (2005:551).

Bolaget är helägt av svenska staten.

Styrelsen väljs av årsstämman. Styrelsen utser en verkställande direktör (VD), som ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen ger. 

Bolagsstyrningsrapport är inkluderad i den senaste årsredovisningen.

Dramatens bolagsordning kan laddas ner här:

Bolagsordning för Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag (pdf)

Regeringens riktlinjer för 2017 (pdf)

Dramatens organisationsnummer: 556190-4201

Aktieägare och stämma

Dramatens årstämma 2017 äger rum den 21 april i Dramatens lokaler vid Nybroplan. 

Årsstämman väljer styrelse och revisorer samt beslutar om deras ersättning, fastställer resultaträkning och balansräkning, beslutar om hur bolagets resultat ska disponeras, beviljar ansvarsfrihet för styrelse och VD samt beslutar i vissa andra ärenden som framgår av lag eller bolagsordningen.

Utöver ägarrepresentanter, styrelseledamöter och bolagsledning har även riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor.

Styrelse

Daniel Sachs

Daniel Sachs

Styrelseordförande sedan 2009. Ledamot sedan 2007. Född 1970.
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm samt The Wharton School, University of Pennsylvania, USA. VD för Proventus AB.
Övriga styrelseuppdrag:
Tom Dixon Ltd (Ordf), Sotheby's European Advisory Board samt Proventus AB.
Övriga uppdrag:
Medlem i European Council on Foreign Relations samt Senior Adviser till Royal Institute of International Affairs på Chatham House.

Eva Hamilton

Eva Hamilton

Ledamot sedan 2016. Födelseår: 1954
International relations/ Dag Hammarskjold College, Md,
Nationalekonomi/ Sprek Uppsala Universitet
Journalisthögskolan Stockholm
Hedersdoktor Mittuniversitetet 
Övriga styrelseuppdrag:
LKAB, Fortum, Lindex, IVA, 2E Group, Nobel Center. Ordförande i IVAs Näringslivsråd och TV-produktionsbolaget Nexiko. 
Tidigare operativa uppdrag:
VD för SVT 2006-2014 
Övriga uppdrag:
Advisory Board i Diplomat Communications, jurymedlem i Årets Ledare

Rebecka Hemse

Rebecka Hemse

Ledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2013.
Född 1975.
Skådespelare vid Dramaten.

Ulrika Årehed Kågström

Ulrika Årehed Kågström

Ledamot sedan: 2016. Födelseår: 1966.
Utbildning: Civilekonom Luleå Tekniska Universitet, studier i franska, Aix-en-Provence
Nuvarande operativt uppdrag: Generalsekreterare Cancerfonden
Tidigare operativa uppdrag: Generalsekreterare Svenska Röda Korset, mångårig ledarerfarenhet från scenkonstbranschen bl a som marknadschef och vice vd på Riksteatern.
Övriga styrelseuppdrag: Folkoperan AB, MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordic Cancer Union
Tidigare styrelseuppdrag: Stiftelsen Tekniska museet, Stora Fonden, Magtoys AB, Radiohjälpen

Gunvor Kronman

Gunvor Kronman

Ledamot sedan 2009. Född 1963. Fil.mag, Helsingfors universitet. VD för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.
Övriga styrelseuppdrag:
Finlands Röda Kors Blodtjänst, Helsingfors universitet, Konstsamfundet, RAND Europe, Finnair, Plan Finland, CMI, Kalevala Koru Oy m fl.
Tidigare operativa uppdrag:
Internationella humanitära och andra nordiska och internationella uppdrag, direktör för Finlands Röda Kors m fl.

Sara Danius

Sara Danius

Ledamot sedan 2014. Född 1962. 
Professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Ledamot av Svenska Akademien på stol nummer 7. Författare. Fil. kand. vid Stockholms universitet. Master of Arts (M.A.) in Critical Theory vid Nottingham University, Doctor of Philosophy (Ph.D.) vid Duke University, Durham, N.C., USA. Fil. dr. vid Uppsala universitet. Fellow vid Wissenschaftskolleg zu Berlin.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande för Vetenskapsrådets beredningsgrupp för de estetiska vetenskaperna. Ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Vetenskaps-societeten samt Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

(Foto: Helena Paulin-Strömberg)

Tasso Stafilidis

Tasso Stafilidis

Ledamot sedan 2015. Född 1971. Verksamhetsansvarig och Skådespelare.

Verksamhetsansvarig, Göteborgs Kulturkalas, Göteborg & Co.
Övriga styrelseuppdrag: 1.e vice ordförande West Pride.

Tidigare operativa uppdrag: Verksamhetschef West Pride (2009-2012), Skådespelare och Konstnärlig ledare/Teaterchef i Teater UPP Å NER (1989-1998 och 2006-2009), Teaterlärare i Teater UPP Å NER (1992-1998)

Tidigare uppdrag i urval: Riksdagsledamot (1998-2006), Ordförande i Danscentrum (2002-2013), vice ordförande Dansens Hus (2003-2013), Ledamot i DansAlliansen AB (2006-2011), Ordförande i Kulturrådets referensgruppen för Fria Musikgrupper (2007-2011), Ordförande i Kulturrådets referensgrupp för Tonsättarsamverkan (2004-2007), Vice Ordförande Högskolestyrelsen för Teaterhögskolan i Stockholm (2000-2007).

Pontus Braunerhjelm

Pontus Braunerhjelm

Ledamot sedan 2015. Född 1953.
Forskningsledare på Entreprenörskapsforum och professor i nationalekonomi samt prefekt på avdelningen för industriell ekonomi och organisation (INDEK) vid KTH.
Doktorsexamen från Graduate Institute of International Studies i Genève.

Jens Thiman

Jens Thiman

Ledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2016.
Född 1977.
Teatertekniker vid Dramaten.

Suppleanter

Hannes Meidal
arbetstagarrepresentant

Mimmi Lindell
arbetstagarrepresentant

Teaterledning

Eirik Stubø

Eirik Stubø

Teaterchef


VD och teaterchef sedan 2015. Född 1965.

Candidatus magisterii med studier i statsvetenskap, filosofi och engelska vid universiteten i Oslo och Tromsø 1985-1991. Utbildad på regilinjen vid Statens Teaterhøgskole i Oslo 1991-1994.

Tidigare verksam bl a som teaterchef för Rogaland teater och Nationaltheatret i Oslo samt som regissör vid ett antal teatrar.

Vakant

Vakant

Vice VD

Ledningsgrupp

Eirik Stubø, VD och teaterchef
Ingela Roos, kommunikationschef
Helena Åsberg, produktionschef
Åsa Lassfolk, chefproducent
Magnus Florin, chefdramaturg

Revisorer

Vid årsstämman den 26 april 2016 valdes till revisor det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Huvudansvarig revisor: Auktoriserade revisorn Kerstin Sundberg.

Ersättningar

Ersättning till styrelsen

Styrelsens ersättningar bestäms av årsstämman utifrån Statens ägarpolicy.

Vid årsstämman 2016 beslutades att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 60 000 kronor per år och till styrelseledamot med 30 000 kronor per år. Arvode skall inte utgå till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

Ersättningar till ledande befattningshavare

I enlighet med Statens ägarpolicy har årsstämman fastställt riktlinjer för ersättningar till ledanden befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses inom Dramaten VD och vice VD.

Riktlinjerna kan laddas ner här:
Dramatens riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare (pdf) 

Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning
I enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) avger Dramatens styrelse och VD en årsredovisning som framläggs för årsstämman.

Det senaste årsbokslutet kan laddas ner här:

Årsredovisning 2015

Öppna som pdf-fil 

Äldre årsredovisningar finns under Bolagsstyrningsarkiv.

Hållbarhetsredovisning
I enlighet med Statens ägarpolicy avger Dramatens styrelse årligen en hållbarhetsredovisning som framläggs för årsstämman. Hållbarhetsredovisningen följer den internationella standarden Global Reporting Initiative (GRI). 

Hållbarhetsredovisning 2015

Öppna som pdf-fil 

Äldre hållbarhetsredovisningar finns under Bolagsstyrningsarkiv.

Bolagsstyrningsarkiv

Resultat- och årsredovisningar

Delårsrapport 2016

Öppna som pdf-fil

Resultatredovisning 2016

Öppna som pdf-fil

Resultatredovisning 2015

Öppna som pdf-fil

Resultatredovisning 2014

Öppna som pdf-fil

Resultatredovisning 2013

Öppna som pdf-fil

Resultatredovisning 2012

Öppna som pdf-fil

Resultatredovisning 2011

Öppna som pdf-fil

Årsredovisning 2015

Öppna som pdf-fil 

Årsredovisning 2014

Öppna som pdf-fil 

Årsredovisning 2013

Öppna som pdf-fil 

Årsredovisning 2012

Öppna som pdf-fil

Årsstämmoprotokoll

Årsstämmoprotokoll 2016

Öppna som pdf-fil

Extra bolagsstämma 2016

Öppna som pdf-fil

Årsstämmoprotokoll 2015

Öppna som pdf-fil

Årsstämmoprotokoll 2014

Öppna som pdf-fil

Årsstämmoprotokoll 2013

Öppna som pdf-fil

Planer och riktlinjer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012-2014

Öppna som pdf-fil

Etikpolicy

Öppna som pdf-fil

Hållbarhetsredovisningar

Hållbarhetsredovisning 2015

Öppna som pdf-fil 

Hållbarhetsredovisning 2014

Öppna som pdf-fil 

Hållbarhetsredovisning 2013

Öppna som pdf-fil

Hållbarhetsredovisning 2012

Öppna som pdf-fil